امروزه موفقيت و اثر بخشی هرگونه برنامه حفاظت و صيانت از زمين ٬ محيط زیست و منابع طبيعی در گروی اندازه گيری و ثبت مناسب کمی و کيفی پارامترهای موثر مي باشد. با ظهور و بکارگيری سيستم های پایش لحظه ای و برخط ٬ کليه محدودیت های مرتبط با اندازه گيری و نمونه برداری برچيده شده و امکان آناليز مداوم و پيوسته نمونه و انتقال آنلاین آن به مراکز کنترل و پایش محيطی فراهم مي باشد. مدیریت مطلوب و تصميم گيری بجا و بهنگام در حوزه آلودگي های زیست محيطی زمانی اعمال مي شود که داده های پایش اعم از پایش منابع محيطی (آب، خاک، هوا) و پایش منابع نشر آلاینده (صنایع و خدمات) به لحاظ صحت و دقت از اعتبار کافی و قابل قبول برخوردار باشد. پایش لحظه ای و برخط به دليل اتکای حداقل به عامل انسانی و همچنين قابليت کاهش فواصل زمانی بين ثبت داده های متوالی ٬ منجر به افزایش دقت و صحت نتایج اندازه گيری مي گردد.

ردیفتصویرشرحکاربرد
1شیب سنج دیجیتال به همراه دیتالاگر آنلاین مدل 4782 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری شیب سطح زمین در دو جهت متعامد با دقت 0.001 درجه.
مورد استفاده در پایش زمین لغزش و رفتارنگاری سازه های بزرگ
2انحراف سنج دیجیتال به همراه دیتالاگر مدل 4480 ساخت شرکت OYO ژاپنسیستم دیجیتال اندازه گیری و ثبت انحراف
جهت رفتار نگاری سدها و سازه های بزرگ
3انحراف سنج درون گمانه ای با خروجی دیجیتال مدل 4784 ساخت شرکت OYO ژاپنسنسور درون چاهی انحراف سنجی
جهت رفتارنگاری سدها و سازه های بزرگ
4اکستنسیومتر آنالوگ ساخت شرکت OYO ژاپنکشش سنج با خروجی آنالوگ جهت پایش زمین لغزش و رانش زمین

ردیفتصویرشرحکاربرد
1سنسور اندازه گیری سطح آب با خروجی آنالوگ مدل 4678 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری سطح آب داخل گمانه
2مینی سنسور سطح سنج به همراه دیتالاگر داخلی مدل 4800 ساخت شرکت OYO ژاپندستگاهی ساده و ارزان قیمت برای اندازه گیری و ثبت سطح آب
3سیستم سطح سنج به همراه دیتالاگر مدل 4677 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری و ثبت سطح آب
4سیستم سطح سنج و PH متر به همراه دیتالاگر مدل 4665 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری و ثبت سطح آب و PH به صورت همزمان
5سیستم سطح سنج و هدایت سنج به همراه دیتالاگر مدل 4631 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری و ثبت سطح آب و هدایت پذیری به صورت همزمان
6سیستم سطح سنج به همراه دیتالاگر آنلاین مدل 4770 ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری و ثبت سطح آب و ارسال به صورت آنلاین
7کیفیت سنج چند پارامتری آب مدل 4676S ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری و ثبت همزمان کدروت، هدایت، PH، اکسیژن محلول، دما و سطح
8سنسور باران سنج آنالوگ مدل 1410 ساخت شرکت OYO ژاپنسنسور اندازه گیری میزان بارش
9سنسور باران سنج به همراه دیتالاگر مدل 5031 ساخت شرکت OYO ژاپنسنسور و دیتالاگر جهت اندازه گیری و ثبت میزان بارش
10سنسور باران سنج آنلاین مدل 4783 ساخت شرکت OYO ژاپنسنسور و دیتالاگر برای ثبت میزان بارش و ارسال به صورت آنلاین
11سطح سنج دستیاندازه گیری سطح آب در داخل گمانه ها به صورت دستی

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دیتالاگر آنلاین مدل 4786 ساخت شرکت OYO ژاپندیتالاگر آنلاین چند منظوره با قابلیت شبکه شدن.
مجهز به انواع مختلف ورودی جهت پشتیبانی از سنسورهای مختلفCresta Help Chat
Send via WhatsApp