نرم افزار

برخی از نرم افزارهای ژئوفیزیک

ردیفنام نرم افزارکاربرد
1RES2DINV
RES3DINV
روش ژئوالکتریک
2SEISIMEIGERلرزه نگاری سطحی و درون چاهی
3WINDOWNHOLEلرزه نگاری درون چاهی
4RADANژئورادار
5GEOSOFTمگنتومتری و گراویمتری
6VLF2DMFVLF
7ENCOM
EMIGMA
ژئوالکتریک، الکترومغناطیس
8EMPOWERمگنتوتلوریک
نرم افزارهای ژئوفیزیکی، پیشگام تجهیز بنیان
نرم افزارهای ژئوفیزیکی

نرم ­افزارهای ژئوفیزیکی امروزه بخش جدایی ناپذیر مطالعات ژئوفیزیک هستند و تحلیل و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی بدون وجود این نرم افزارها غیر ممکن است. طراحی دستگاههای ژئوفیزیک روز به روز در حال ارتقا و پیشرفت بوده و حجم داده­ های ژئوفیزیکی دریافتی از آنها نیز هم به لحاظ کیفی و هم کمی در حال افزایش می‌­باشد. مدیریت و تحلیل این حجم از داده ­های ژئوفیزیکی بدون نرم­ افزارهای پیشرفته کاری غیر ممکن یا مشکل می­‌باشد. به همین دلیل همزمان با ساخت تجهیزات پیشرفته، نرم افزارهای ژئوفیزیکی نیز روز به روز در حال ارتقا و پیشرفت می‌باشند. همچنین علاوه بر ارتقا کیفی، همزمان با پیشرفت علوم رایانه و نرم افزار قابلیت­های جدیدی نیز به این نرم افزارهای ژئوفیزیکی اضافه می‌شود.

شرکت پیشگام تجهیز در راستای رسالت خود جهت تامین ملزومات مطالعات و خدمات ژئوفیزیک، مشاوره و فروش نرم افزارهای ژئوفیزیک را در محصولات خود قرار داده است و نیازهای مخاطبان در این زمینه را پوشش می‌دهد.Cresta Help Chat
Send via WhatsApp