رادیومتری

تجهیزات رادیومتری

ردیفتصویرشرحکاربرد
1rs-230، پیشگام تجهیز بنیانHandheld gamma-ray spectrometer. Model:RS-230مطالعات رادیومتری
پایش پرتوهای رادیو اکتیو
شناسایی مواد رادیواکتیو
2rad7 radon detector، پیشگام تجهیز بنیانRAD7 RADON DETECTORاندازه گیری میزان رادون در آب، خاک و هوا
3فتومولتی پلایراندازه گیری نورهای بسیار ضعیف مورد استفاده در تجهیزات و ابزارهای رادیومتری و تحقیقاتی
3 کریستال سنتیلاتوراندازه گیری پرتوهای رادیواکتیو مورد استفاده در تجهیزات رادیومتری هوابرد، زمینی
، درون چاهی و آزمایشگاهی


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp