الکترومغناطیس

تجهیزات الکترومغناطیس

ردیفتصویرشرحکاربرد
1mtu-5c، پیشگام تجهیز بنیان GEOPHYSICAL RECEIVER. Model: MTU-5Cاکتشاف معادن تا عمق 5 کیلومتر
مطالعات زمین گرمایی
مطالعات زمین شناسی
2کنترلر جریان الکتریکی مدل EM-IP Tx Controller ساخت شرکت GDD کاناداتجهیز جانبی جهت کنترل جریان الکتریکی فرستنده پلاریزاسیون القایی و الکترومغناطیس
3گیرنده الکترومغناطیس مدل TDEM RECEIVER NordicEM24 ساخت شرکت GDD کانادامطالعات هیدرولوژی
مطالعات عمیق ژئوتکنیک
اکتشاف معدن
4دستگاه مگنتومتر مدل beep_mat ساخت شرکت GDD کانادااکتشاف معدن
اکتشاف آبهای زیرزمینی
مطالعات ژئوتکنیک
5دستگاه مگنتومتر مدل MPP_Probe ساخت شرکت GDD کاناداتجهیز جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و حساسیت مغناطیسی


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp