نظامی و امنیتی

کاربردهای نظامی و امنیتی علم ژئوفیزیک

فعالیتهای جنایتکارانه و تروریستی زیرزمینی تهدیدی جدی برای امنیت و دفاع هر کشوری است. امروزه با توجه به وجود ابزارهای کنترل و نظارت سطحی مانند دوربین ها و رادارها، فعالیت های مجرمانه به دور از محدوده دید این ابزارها یعنی زیر زمین هدایت شده و این تهدیدات زیرزمینی رو به افزایش است. تونل­های ارتباطی که برای قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان استفاده می‌­شود، از جمله تهدیدهای زیرزمینی به شمار می­‌روند. همچنین شناسایی انبارهای زیرزمینی و پناهگاهها که برای مخفی کردن تسلیحات، موشکها و افراد حفر می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. این نوع فعالیتها همه در اعماق زمین انجام شده و به دور از چشم انسان و دوربینهای امنیتی می‌باشد. حفر تونلها و احداث انبارهای زیرزمینی روز به روز در حال گسترش بوده و هم توسط نهادهای امنیتی و هم گروه های ضد امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرند. نهادهای امنیتی و نظامی علاقه مند به شناسایی این اهداف بوده تا بتوانند از فعالیتهای مجرمانه جلوگیری کنند. با توجه به اینکه این اهداف در زیر سطح زمین قرار گرفته اند، مهمترین ابزاری که می تواند جهت شناسایی آنها مورد استفاده قرار بگیرد، روشهای ژئوفیزیک می‌باشند. روشهای مختلف ژئوفیزیکی کمک می‌کند تا این اهداف شناسایی و کشف شوند. بر اساس نوع اهداف روشهای مختلف ژئوفیزیک به کار گرفته می‌شوند. پرکاربردترین روشهای ژئوفیزیک برای مسایل امنیتی و نظامی عبارتند از: لرزه نگاری، ژئوالکتریک، ژئورادار و مگنتومتری.

کاربرد نظامی و امنیتی علم ژئوفیزیک، پیشگام تجهیز بنیان
کاربرد نظامی و امنیتی علم ژئوفیزیک
ردیفشرحروشتجهیزات
1شناسایی آفلاین تونل و پناهگاهژئوالکتریکIPRSw-888
2پایش آنلاین جهت شناسایی حفاری تونللرزه نگاریNODx
3شناسایی تسلیحات مدفونمگنتومتری
ژئورادار
GSMP-35G
CrossOver
4مکان یابی اجساد و اشیا پنهان شده در زمینژئورادارCrossOver


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp