لرزه نگار

تجهیزات لرزه نگاری

ردیفتصویرشرحکاربرد
1لرزه نگار 4 کاناله مدل SPSEISw ساخت شرکت PTBعملیات لرزه نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
2 لرزه نگار 12 کاناله مدل SPSEISw-12 ساخت شرکت PTBعملیات لرزه نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک، مطالعات ژئوتکنیک
3لرزه نگار 8 کاناله مدل McSEIS-PS ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لرزه نگاری سطحی و درون چاهی
4لرزه نگار 24 کاناله مدل McSEIS-SW ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لرزه نگاری انکساری و انعکاسی
5شتابنگار مدل McSEIS-MT NEO ساخت شرکت OYO ژاپنمطالعات میکروترمور
6دستگاه لرزه سنج و ثبت انفجار مدل Minimate Pro6 ساخت شرکت Instantel کاناداثبت لرزه های ناشی از انفجار
7 سوند درون چاهی سه مولفه پکر دار مدل SPS-3 ساخت شرکت PTBعملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
8سوند درون چاهی مدل 3315 Borehole Pick ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
9مولد موج درون چاهی مدل OWS ساخت شرکت OYO ژاپنچشمه مولد موج درون چاهی برای مطالعات لرزه نگاری
10انواع ژئوفونهای مدل S و Pتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
11کابلهای لرزه نگاری 12 کانالهتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
12NodeX، پیشگام تجهیز بنیانIntelligent Node Seismic System. Model: NodeXلرزه نگاری سطحی
لرزه نگاری انفجار
پایش امواج لرزه


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp