انرژی

ردیفتصویرشرحکاربرد
1فتومولتی پلایراندازه گیری نورهای بسیار ضعیف مورد استفاده در تجهیزات و ابزارهای رادیومتری و تحقیقاتی
2 کریستال سنتیلاتوراندازه گیری پرتوهای رادیواکتیو مورد استفاده در تجهیزات رادیومتری هوابرد، زمینی
، درون چاهی و آزمایشگاهی


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp