شرکای تجاریشرکت GDD کانادا


زمینه فعالیت: تجهیزات میدانی ژئوفیزیک


https://www.gddinstrumentation.com/


شرکت OYO ژاپن


زمینه فعالیت: تجهیزات علوم زمین و محیط زیست


https://www.oyo.co.jp/english/


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp