افتخارات

گواهی نامه‌ها و افتخارات

 

پروانه فنی و مهندسی
پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت،معدن و تجارت
برگزاری کارگاه آموزشی هوابرد
پیشگام تجهیز بنیان
تقدیر نامه نمایشگاه Minex 2018
تقدیرنامه حضور در نمایشگاه ملی ژئوماتیک
تقدیرنامه حضور در نمایشگاه ملی ژئوماتیک
تقدیرنامه هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
حامی هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه حضور در Minex 2017
تقدیرنامه نمایشگاه Minex 2017
حامی شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
حامی شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه نمایشگاه Minex 2016
تقدیرنامه نمایشگاه Minex 2016
تقدیرنامه پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تقدیرنامه کنگره استحصال آب و آبخیزداری
تقدیرنامه کنگره استحصال آب و آبخیزداری
مقام دوم کنگره استحصال آب و آبخیزداری
مقام دوم کنگره استحصال آب و آبخیزداری


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp